Ondersteuning vormt een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod op de Nellestein. De leerkrachten op de Nellestein worden bij de begeleiding van de kinderen met specifieke leerbehoeften bijgestaan door twee Intern Begeleiders (IB). Marjolijn Homringhausen voor de groepen 1 t/m 3 en AnneMarie La Rooy voor de groepen 4 t/m 8. Zij bespreken de vorderingen van de kinderen met de leerkrachten en ontwikkelen samen met hen de groepsplannen. De intern begeleiders ondersteunen ook ouders bij het verkrijgen van hulp binnen of buiten de school (verwijzingen, logopedie, fysiotherapie, onderzoeken en opvoedingsondersteuning ). Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw bij de onderwijszorg voor hun kinderen betrokken worden. Ouders kunnen met vragen over de begeleiding van hun kind ook zelf contact opnemen met de Intern begeleiders.

Op de Nellestein hanteren we drie verschillende niveaus van ondersteuning.

Niveau I: Algemene ondersteuning op groepsniveau

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs en volgt de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van elk kind op de voet. De leerkracht baseert het lesgeven op observaties van hoe kinderen werken en toetsresultaten. De toetsresultaten (Cito en methoden) worden verwerkt in een groepsoverzicht.

De leerkracht werkt in de klas op drie niveaus: de instructieonafhankelijke groep, instructiegevoelige groep en de instructieafhankelijke groep. De instructie-onafhankelijke groep heeft weinig instructie van de leerkracht nodig en krijgt verdieping en verbreding van de leerstof. De instructiegevoelige groep heeft de basisinstructie van de leerkracht nodig om zich de leerstof eigen te maken. De instructieafhankelijke groep heeft meer instructie en begeleiding nodig van de leerkracht om zich de leerstof eigen te maken. De verschillende niveaus worden verwerkt in een groepsplan voor rekenen, spelling en lezen, begrijpend lezen en woordenschat. In deze plannen staat omschreven wat ieder kind nodig heeft gedurende een periode van drie á vier maanden.

Er zijn op de Nellestein drie vaste overlegmomenten tussen ouders en de leerkracht tijdens de rapportgesprekken. Ouders kunnen altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen. Ook leerkrachten kunnen individuele afspraken maken met ouders. Waar nodig schuift de Interne begeleiding bij gesprekken aan. In de groepen 8 is het contact intensiever in verband met de advisering en de Cito-eindtoets.

Niveau II: Extra ondersteuning

Op basis van de signalering bij toetsen en observaties van de leerkrachten worden kinderen met de IB besproken. Van de ouders kan aanvullende acties worden gevraagd zoals inschrijven bij logopedie of fysiotherapie. Binnen het groepsplan worden specifieke maatregelen genomen om de extra begeleiding door de leerkracht te intensiveren. Deze inspanningen worden besproken, geobserveerd en geëvalueerd.

Niveau III: Speciale ondersteuning

Wanneer de ondersteuning (van niveau I en II) in de groep niet voldoende ontwikkeling teweeg brengt houden de leerkracht en IB opnieuw een leerlingbespreking. Naar aanleiding van dat gesprek plant de IB, in overleg met ouders en leerkracht vervolgstappen. Een deel van de ondersteuning kan bestaan uit het inroepen van externe hulp door SMW, ABC, dyslexietraining, faalangstcursussen, externe onderzoeken etc. Wanneer de school vragen heeft over het te volgen traject kan advies gevraagd worden in het ZBO of wordt een vraag neergelegd bij het VIA. Hierbij worden de ouders nauw betrokken. Kinderen met een rugzak hebben een individueel handelingsplan waarbij ambulante begeleiders betrokken zijn. In dit plan wordt beschreven hoe deze kinderen individueel of in kleine groepjes begeleid worden door de leerkracht, rugzakbegeleider en/of ambulant begeleider.

Zorgbreedteoverleg ZBO

Om de doorgaande lijn en coördinatie rondom zorg van een kind zo goed mogelijk vorm te geven, is er vier keer per schooljaar een zorgbreedteoverleg. Dit is een multidisciplinair overleg. De deelnemers zijn: de GGD/schoolarts,  het ABC (schoolbegeleidingsdienst), Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar, de interne begeleiding en de leerkracht. De directie van school zit dit overleg voor. Tijdens een dergelijk overleg krijgt de leerkracht adviezen voor haar handelen in de klas, wordt de beste zorgroute voor een kind besproken en worden daarover afspraken gemaakt. De ouders van de ingebrachte kinderen zijn een belangrijke partner in de voorbereiding en tijdens dit overleg en worden in principe uitgenodigd. De Nellestein meldt altijd aan betreffende ouders of een kind ingebracht wordt tijdens dit overleg. De leerlingen met een rugzak worden standaard ingebracht tijdens het zorgbreedteoverleg.

Ondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2014 werd op alle scholen in Nederland gestart met Passend Onderwijs. U vindt veel informatie in de Oudergids passend Onderwijs (De Oudergids wordt na aanvraag per mail toegestuurd) .

Wij hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin wij duidelijk omschrijven wat wij wel en niet kunnen bieden.

To Top