De zorg vormt een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod op Nellestein. De leerkrachten op Nellestein worden bij de begeleiding van de kinderen met specifieke leerbehoeften bijgestaan door twee intern begeleiders (IB’ers): Titia is intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8 en voor de groepen 1 t/m 3 is dit Irma . Zij bespreken de vorderingen van de kinderen met de leerkrachten en ontwikkelen samen met hen de groepsplannen. De intern begeleiders ondersteunen ook ouders bij het verkrijgen van hulp binnen of buiten de school (school maatschappelijk werk, verwijzingen, logopedie, fysiotherapie, onderzoeken opvoedingsondersteuning). Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw bij de onderwijszorg voor hun kinderen betrokken worden. Ouders kunnen met vragen over de begeleiding van hun kind ook zelf contact opnemen met de intern begeleiders.

Op Nellestein hanteren we drie verschillende niveaus van zorg.

Zorg Niveau I: Algemene zorg op groepsniveau

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs en volgt de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van elk kind op de voet. De leerkracht baseert het lesgeven op observaties van hoe kinderen werken en toetsresultaten. De toetsresultaten (Cito en methoden) worden verwerkt in een groepsoverzicht.
De leerkracht werkt in de klas op drie niveaus: de instructie-onafhankelijke groep, instructiegevoelige groep en de instructie-afhankelijke groep. De instructie-onafhankelijke groep heeft weinig instructie van de leerkracht nodig en krijgt verdieping en verbreding van de leerstof. De instructiegevoelige groep heeft de basisinstructie van de leerkracht nodig om zich de leerstof eigen te maken. De instructie-afhankelijke groep heeft meer instructie en begeleiding nodig van de leerkracht om zich de leerstof eigen te maken. De verschillende niveaus worden verwerkt in een groepsplan voor rekenen, spelling en lezen, begrijpend lezen en woordenschat. In deze plannen staat omschreven wat ieder kind nodig heeft gedurende een periode van drie á vier maanden.
Er zijn op Nellestein drie vaste overlegmomenten tussen ouders en de leerkracht tijdens het ouder-kind gesprek en de rapportgesprekken. Ouders kunnen altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen. Ook leerkrachten kunnen individuele afspraken maken met ouders. Waar nodig schuift de interne begeleiding bij gesprekken aan. In de groepen 8 is het contact intensiever in verband met de overstap naar het voortgezet onderwijs (advisering en de Cito-eindtoets).

Zorg niveau II: Extra zorg

Op basis van de signalering bij toetsen en observaties van de leerkrachten worden kinderen met de IB’er besproken. Van de ouders kunnen aanvullende acties worden gevraagd zoals inschrijven bij logopedie of fysiotherapie. Binnen het groepsplan worden specifieke maatregelen genomen om de extra begeleiding door de leerkracht te intensiveren. Deze inspanningen worden besproken, geobserveerd en geëvalueerd.

Zorgniveau III: Speciale zorg

Wanneer de hulp (van zorgniveau I en II) in de groep niet voldoende ontwikkeling teweeg brengt, houden de leerkracht en IB’er opnieuw een leerlingbespreking. Naar aanleiding van het gesprek plant de IB’er, in overleg met ouders en leerkracht vervolgstappen. Een deel van de zorg kan bestaan uit het inroepen van externe hulp door de Ouder-kind adviseur, ABC, dyslexietraining, faalangstcursussen, externe onderzoeken etc. Wanneer de school vragen heeft over het te volgen traject, kan advies gevraagd worden in het Ondersteuningsoverleg. Hierbij worden de ouders nauw betrokken.
Met de invoering van het passend onderwijs vervallen de rugzakjes. Kinderen die nog een rugzak hebben, hebben een individueel handelingsplan, waarbij ambulante begeleiders betrokken zijn. In dit plan wordt beschreven hoe deze kinderen individueel of in kleine groepjes begeleid worden door de leerkracht, rugzakbegeleider en/of ambulant begeleider.
Daarnaast zal het arrangement in school komen voor kinderen met een specifieke leervraag.

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. In de groep worden toetsen afgenomen die bij de methode horen. We observeren en registreren ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het verzamelen van deze gegevens is erop gericht om het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van de kinderen.
Tweemaal per jaar worden de Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen geven zicht op de vorderingen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Naar aanleiding van al deze toetsen worden in de groepsplannen de doelen voor de volgende periode gesteld.

Ondersteuningsoverleg

Om de doorgaande lijn en coördinatie rondom zorg van een kind zo goed mogelijk vorm te geven, is er vier keer per schooljaar een ondersteuningsoverleg. Dit is een multidisciplinair overleg. De deelnemers zijn: de GGD/schoolarts, OKA ( ouder- kind adviseur), het ABC (schoolbegeleidingsdienst), Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar, de interne begeleiding en de leerkracht. De directie van school zit dit overleg voor. Tijdens een dergelijk overleg krijgt de leerkracht adviezen voor haar handelen in de klas, wordt de beste zorgroute voor een kind besproken en worden daarover afspraken gemaakt. De ouders van de ingebrachte kinderen zijn een belangrijke partner in de voorbereiding en tijdens dit overleg en worden in principe uitgenodigd. Nellestein meldt altijd aan betreffende ouders of een kind ingebracht wordt tijdens dit overleg. De leerlingen met een rugzak worden standaard ingebracht tijdens het zorgbreedteoverleg.

Passend onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal zesenveertig schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Amsterdam en Diemen kan rekenen op passend onderwijs. De schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

 

Ondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2014 werd op alle scholen in Nederland gestart met Passend Onderwijs. U vindt veel informatie in de Oudergids passend Onderwijs (De Oudergids wordt na aanvraag per mail toegestuurd) .

Wij hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin wij duidelijk omschrijven wat wij wel en niet kunnen bieden.

To Top