Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, de leerresultaten, of de klasse-indeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school, enz.

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij ons is dat Sirius). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. De directie en het schoolbestuur luisteren naar de argumenten die de medezeggenschapsraad (MR) naar voren brengt. Deze wegen mee in het uiteindelijke besluit.

Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Momenteel heeft onze school een MR waarin zowel enkele leerkrachten plaats hebben als ook ouders van kinderen in onder- en bovenbouw.

Eén keer per jaar brengt brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Zo kunnen leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.

 

To Top